ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110@facebook

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป

11 ชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ตั้งเลขที่ ๑๙๑/๑๓ ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ www.pstp.ac.th , E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ สังกัด มหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๒๔ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๙๕/๒๕๒๔ ปัจจุบันนี้ มี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม /ผู้รับใบอนุญาต, มี พระศรีวิสุทธิเมธี เป็นผู้จัดการ, มี พระครูพนมปรีชากร ดร. เป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110