ทำเนียบบุคลากร

 


พระศรีวิสุทธิเมธี
ผู้จัดการ


พระครูพนมปรีชากร
ผู้อำนวยการ


   

        พระมหาทิพย์  ถิรจิตฺโต     พระครูสุตเจติยานุรักษ์         พระครูพนมเจติยานุรักษ์